မာနထောင်လွှာခြင်း၏ ဦးတည်ချက်သည် မိမိအတွက်သာ မိမိ စဉ်းစားခြင်း ဖြစ်သည်။
မာနထောင်လွှာခြင်းသည် လူကို ကျရှုံးစေသော ၊ အခက်ခဲဆုံးသော မကောင်းမှုဖြစ်သည်။
(သု ၁၆:၁၈၊ ဒံ ၅:၂၀၊ ဩ ၃၊ မာ ၇:၂၁-၂၂၊ ရော ၁: ၂၈-၃၀)
အခြားသူများအားလုံးထက် သာသည့်အရာကို လိုချင်ခြင်းဖြစ်သည်။
(သု ၁၄:၂၁၊ မာ ၂၃:၅-၇-၁၂၊ ၁ယော ၂:၁၆)
မာနထောင်လွှာခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ပုန်ကန်စေသည်။ တခြားသူများကို စက်ဆုပ်အထင်သေးခြင်း။ မိမိထက် နိမ့်ကျသည်ဟု ထင်မှတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
( ထွက် ၅:၂၊ ဟေရှာ ၁၄:၁၂-၂၅၊ လု ၁၈:၉-၁၁)
မိမိ ကိုယ်မိမိ ကျေနပ်အားရနေခြင်း ( သို့) မိမိကိုယ်မိမိ အထင်ကြီးနေခြင်းသာ မာနထောင်လွှားခြင်းဖြစ်သည်။ ( မ ၆:၂ -၅၊ ယော ၁၂:၄၃)
မာနထောင်းလွှားခြင်းမှာ ဘုရားသခင်အထူး မုန်းတီးရွံရှာသော အပြစ်ဖြစ်သည်။ ( သု ၈: ၁၃၊ ၁၆:၅)