ကျမ်းစာ အမေးအဖြေ (၁)

၁။သမ္မာကျမ်းစာမှာစုစုပေါင်းစာအုပ်ဘယ်နှစ်အုပ်ရှိလဲ?

၅၅          ၃၉           ၂၇                ၆၆

၂။ ဓမ္မဟောင်း‌ကျမ်းမှာ ကျမ်းဘယ်နှစ်အုပ်ရှိလဲ?

၅၅              ၃၉           ၂၇               ၆၆

၃။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာ ကျမ်းဘယ်နှစ်အုပ်ရှိလဲ?

၅၅              ၃၉           ၂၇           ၆၆

၄။ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ထဲက ပထမဆုံးစာအုပ်အမည်?

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ကမ္ဘာဦးကျမ်း ထွက်​မြောက်ရာကျမ်း ဗျာဒိတ်ကျမ်း

၅။ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ထဲက ​နောက်ဆုံးစာအုပ်အမည်?

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ဟေဗြဲ​ဩဝါဒစာ ဗျာဒိတ်ကျမ်း

အာမုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း

၆။ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာ အခန်းကြီးအများဆုံးစာအုပ်အမည်?

ဟေရှာယ တမန်တော်ဝတ္ထု ဆာလံကျမ်း သုတ္တံကျမ်း

၇။ သမ္မာကျမ်းစာမှာ အတိုဆုံးစာအုပ်အမည်?

သြဗဒိ ရှင်ယုဒ ရှင်​ယောဟန် ဩဝါဒစာတတိယစောင်

ဖိ​လေမုန်

၈။ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာ အရှည်ဆုံးအခန်းကြီးရဲ့အမည်?

ရာဇဝင်ချုပ်​ပဌမစောင် ၈ ရှင်မဿဲ ၂၆ ဆာလံကျမ်း ၁၁၉

ရှင်လုကာ ၁

၉။ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာ အတိုဆုံးအခန်းရဲ့အမည်?

ဆာလံ၁၁၇ ဆာလံ ၁၃၄ ဆာလံ ၁၃၁ ယောဘ ၂၅

၁၀။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ​ဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့ ပထမဆုံး အမျိုးသမီးရဲအမည်?

ဆာရာ        ဧဝ    မာရ         ရာခလေ