ကယ်တင်ခြင်း (လက်တင်ဘာသာ − salvatio၊ from salva၊ ‘ဘေးကင်းသော၊ ကယ်တင်ခြင်း’) သည် ကယ်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ် သို့မဟုတ် ဆိုးရွားသောအခြေအနေမှ ကယ်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကာကွယ်ခြင်း၏ အခြေအနေဖြစ်သည်။

ဘာသာတရားနှင့် ဓမ္မပညာတွင်၊ ကယ်တင်ခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အပြစ်နှင့် ၎င်း၏အကျိုးဆက်များမှ ဝိညာဉ်ကယ်လွှတ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုကို soteriology ဟုခေါ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာသည် ပေါလု၏ထောင်မှ လွတ်မြောက်ခြင်းကဲ့သို့သော ကယ်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ စကားလုံးများကို အသုံးပြုသည် (ဖိလိပ္ပိ ၁:၁၉)။

များသောအားဖြင့်၊ “ကယ်တင်ခြင်း” ဟူသော စကားလုံးသည် ထာဝရ၊ ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ပေါလုသည် ဖိလိပ္ပိထောင်မှူးအား ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန် သူလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများကို ပြောပြသောအခါ၊ သူသည် ထောင်မှူး၏ထာဝရကံကြမ္မာကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည် (တ ၁၆း၃၀-၃၁)။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရခြင်း နှင့် ညီမျှသည် (မဿဲ ၁၉း၂၄-၂၅)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဘယ်အရာမှ ကယ်တင်ခံရသနည်း။ ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန်အယူဝါဒတွင်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်တရားစီရင်ခြင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို “အမျက်ဒေါသ” မှ ကယ်တင်ခြင်းခံရသည် (ရောမ ၅:၉၊ ၁သက်သာလောနိတ် ၅:၉)။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်သည် ဘုရားသခင်နှင့် ကွာသွားခဲ့ပြီး အပြစ်၏အကျိုးဆက်မှာ သေခြင်းဖြစ်သည် (ရောမ ၆း၂၃)။ သမ္မာကျမ်းစာကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်၏အကျိုးဆက်မှ လွတ်မြောက်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းပြီး ထို့ကြောင့် အပြစ်ဖယ်ရှားခြင်းတွင် ပါဝင်ပါသည်။

ဘယ်သူက ကယ်တင်တာလဲ။

ဘုရားသခင်သာလျှင် အပြစ်ကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး အပြစ်၏ဒဏ်မှ ကယ်လွှတ်နိုင်သည် (၂တိ ၁း၉၊ တိတု ၃း၅)။

ဘုရားသခင် ဘယ်လိုကယ်တင်သလဲ။

ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန်အယူဝါဒတွင် ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့သည် (ယော ၃း၁၇)။ အတိအကျပြောရလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိစေသော လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သခင်ယေရှု၏အသေခံခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်သည် (ရောမ ၅း၁၀၊ ဧဖက် ၁း၇)။ ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့် မထိုက်တန်သောဆုကျေးဇူးဖြစ်သည် (ဧဖက် ၂:၅၊ ၈) နှင့် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ရနိုင်သည် (တ ၄း၁၂) ဟု သမ္မာကျမ်းစာတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းကို မည်သို့ရရှိမည်နည်း။ 

ငါတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ဦးစွာ၊ ယေရှု၏သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကြားရမည် (ဧဖက် ၁:၁၃)။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို အပြည့်အဝ ယုံကြည်ရမည် (ရောမ ၁း၁၆)။ ယင်းတွင် နောင်တရခြင်း၊ အပြစ်နှင့် ခရစ်တော်အကြောင်း စိတ်ပြောင်းခြင်း (တ ၃း၁၉)၊ သခင်ဘုရား၏နာမတော်ကို ခေါ်ခြင်း (ရောမ ၁၀း၉-၁၀၊ ၁၃) တို့ ပါဝင်ပါသည်။

ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန်အယူဝါဒ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ “ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လက်ခံသောသူတို့အား အပြစ်အတွက် ထာဝစဉ်အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းမှ ကယ်တင်ခြင်းဟူသည် ဘုရားသခင်၏နောင်တနှင့် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်း၏အခြေအနေများ” ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် သခင်ယေရှုတစ်ပါးတည်း၌ ရနိုင်သည် (ယော ၁၄း၆၊ တမန်တော် ၄:၁၂) နှင့် ထောက်ပံ့မှု၊ အာမခံချက်နှင့် လုံခြုံမှုအတွက် ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းကိုသာ မှီခိုနေရသည်။